Karmels sekularorden

Avila
 
 
Det har alltid funnits människor som känt sig dragna till en bestämd ordens spiritualitet, men inte varit kallade till klosterliv. Det har därför bildats olika slag av gemenskaper kring de ursprungliga ordnarna. Karmels sekularorden har en plats i den karmelitiska familjen. I konstitutionen för Karmels sekularorden står: Det oskodda Karmels ursprung står att finna i den heliga Teresas av Jesus person.

Hon levde själv med en fast tro på Guds barmhärtighet, som gav henne kraft att vara uthållig i bönen, ödmjukheten, den broderliga kärleken och kärleken till Kyrkan. Hennes evangeliska självuppoffring, hennes beredvillighet att tjäna och hennes uthållighet i utövandet av dygderna är varje dag vår vägledare för förverkligandet av det andliga livet. Hennes lära om bönen och det andliga livet är väsentliga för utbildningen och livet i sekularorden.

Den helige Johannes av Korset var den heliga Teresas medarbetare i formandet av det oskodda Karmel. Han manar sekularkarmeliten att förbli vaksam i utövandet av tron, hoppet och kärleken. Han vägleder oss genom den dunkla natten ända till föreningen med Gud. I denna förening med Gud finner sekularkarmeliten Guds barns sanna frihet.

För att bli sekularkarmelit krävs att man varit katolik i minst ett år. Den Helige Ande leder människor på olika vägar, och det finns många olika kallelser. Karmel är en av dessa. Att bli sekularkarmelit innebär en omprioritering och får konsekvenser för hela ditt sätt att leva. Det är inte att jämföra med en ny fritidssysselsättning. Men om detta är din väg, får du ta emot långt mer än du avstår ifrån.

Regel för Karmels sekularorden

  • I Herrens efterföljelse, han som drog sig tillbaka till ensliga platser för att bedja, skall medlemmarna varje dag hålla minst en halvtimmes inre bön. Denna inre bön är kärnan i medlemmarnas liv och deras huvudsakliga förpliktelse.
  • Om omständigheterna tillåter skall de varje dag fira eukaristin, i vilken Herren församlar sitt folk och återskänker det år Fadern.
  • Varje dag skall de läsa laudes och vesper samt, om möjligt, även kompletorium.
  • Medlemmarna strävar efter att ständigt leva i Guds närvaro, så att deras bön alltmer blir en oavlåtlig bön.
  • De skall nära sitt böneliv genom regelbunden andlig läsning. De blir tillrådda att, förutom till den Heliga Skrift, ofta återvända till de stora mästarna i Karmels spiritualitet: Teresa av Ávila, Johannes av Korset, Thérèse av Jesusbarnet och Elisabeth av Treenigheten.
  • Medlemmarna i Sekularorden sätter stort värde på bikten, försoningens sakrament, och iakttar troget Kyrkans botdisciplin.
  • Jungfru Maria har en central plats för alla karmeliter. Detta tar sig bla uttryck i bedjandet av rosenkransen. Vi ställer vårt liv under hennes beskydd och strävar efter att efterlikna hennes oreserverade “ja” till Gud och hennes gemenskap med Kristus.
  • Sekularkarmeliterna skall delta i de gemensamma sammankomsterna och minst en årlig reträtt, och sträva efter att vara “ett hjärta och en själ”.

» Läs mer på sekularaordens egen hemsida

 

Fråga oss om kallelser!

Har du frågor om kallelser, är du välkommen att ställa dem till oss: