Bokhandel

Du kan köpa våra böcker via de katolska bokhandlarna i Sverige:

Katolsk bokhandel i Stockholm: www.katolskbokhandel.com

Katolska butiken i Göteborg: www.lillatherese.se


Böcker på Karmeliternas Förlag

Böcker av våra helgon

Andliga redogörelser & Själens rop till Gud
Andliga redogörelser & Själens rop till Gud

Andliga redogörelser & Själens rop till Gud

Teresa av Jesus

”Tänk att få blicka in i ett helgons redogörelse inför sina biktfäder om de andliga nådebevis hon tagit emot av Gud eller att få lyssna direkt till hennes själs allra innersta utrop till Gud. Det är precis vad vi får i den volym, som innehåller två av den heliga Teresas kanske mindre kända småskrifter: Andliga redogörelser och Själens rop till Gud. Normalt skulle läsandet av dessa texter inspirera till att själv ta ytterligare några välbehövliga sjumilakliv på den fullkomlighetens väg, som vi alla är kallade till att gå. Som ett komplement till goda predikningar och andliga föredrag behöver vi ofta något som blir den utlösande faktorn till att omsätta det vi hört i praktiken. Detta personliga vittnesbörd från karmelitnunnan från Avila visar att de stora löften som Gud utfäst egentligen bara väntar på att få bli uppfyllda i våra egna liv. Vi skulle tillhöra Gud, för honom är vi ju skapade. Därför borde vi fråga oss – ja, fråga Gud – vad han vill med oss. Dessa texter kan hjälpa oss att komma igång med detta.”
Ur baksidestexten.

Betraktelser Över Guds Kärlek
Betraktelser Över Guds Kärlek

Betraktelser över Guds kärlek

Teresa av Jesus

Boken är den heliga Teresas kommentar till Höga Visan. Det som hon skriver om har hon först levt. Alla hennes skrifter uttrycker något av den mystiska rikedom som ryms i hennes liv. Därför kan också vi bli berörda av hennes personlighet. Hon framstår så levande och medryckande idet hon skriver. Alla hennes skrifter uttrycker något av den mystiska rikedom som ryms i hennes liv. Trots skillnad i mentalitet och tidsanda ser vi henne nästan framför oss bär hon försöker förklara Brudgummens kärlek till sin Brud. Teresa hade en förunderlig förmåga att dra med sig människor in i den djupa kärleksföreningen med Kristus. (Ur Anders Arborelius OCD förord)

Boken om Mitt Liv
Boken om Mitt Liv

Boken om mitt liv

Teresa av Jesus

“Liksom Augustinus Bekännelser hör Teresa av Jesus Boken om mitt liv till den klassiska litterära genre där en människa öppnar sitt hjärta på vid gavel och öppenhjärtigt beskriver sin väg till Gud eller rättare sagt Guds väg till hennes hjärta, alltså hans sätt att ta henne allt mer i besittning. När Teresa talade om denna bok, kallade hon den därför också En bok om Herrens nådegärningar. Bönen är för Teresa ett privilegierat uttryck för vänskapen mellan Gud och människan: “Inre bön är ingenting annat än gemenskap med en vän, som vi ofta är ensamma tillsammans med, bara för att vara hos honom som vi vet älskar oss.” Samtidigt som boken är en djupt per sonlig beskrivning av Teresas eget liv och utveckling är den också en slags allmängiltig avhandling om bönens praktik och teologi. Vi kan vara förvissade om att vi fått ett helt autentiskt uttryck för den kristna tron och mystiken i våra händer – och till på köpet för medlat av en livslevande och högst medryckande skribent.” 

Brev i Urval
Brev i Urval

Brev i urval

Teresa av Jesus

“Gud behandlar sina vänner på ett förskräckligt sätt, men detta innebär rakt inte att han förorättar dem, för så har han också behandlat sin Son.” (Ur ett brev mars 1578) “Bekymra er inte för något, för när saker och ting tycks gå bra, brukar jag vara ännu mer missnöjd än jag är nu! Ni vet ju att Herren alltid vill att vi skall inse att det är Hans Majestät(= Gud) som gör det som är bäst för oss: För att man skall förstå detta bättre och inser att verket är hans, brukar han tillåta tusentals motgångar. Och det är då som allt förlöper på bästa sätt.” (Ur ett brev 16 februari 1577) “Jag vet inte hur det kommer sig att jag inte kan låta bli att älska er så högt, fast ni vållar mig så mycket bekymmer. Jag glömmer allt meddetsamma.” (Ur ett brev 1 februari 1580)

Den Inre Borgen

Den inre borgen

Teresa av Jesus

”Man kan betrakta vår själ som en borg helt och hållet av diamant eller klar kristall. Den har många rum, liksom himlen har många boningar. Och om man betraktar den ingående, systrar, så är den rättfärdiges själ ingenting annat än ett paradis där Herren säger att han finner sin glädje. Hur föreställer ni er då ett rum där en så mäktig, så vis, så ren, så med alla rikedomar överöst konung skall finna sin glädje? Jag vet ingenting jämförbart med en själs stora skönhet och väldiga omfattning. Hur skarpt vårt förstånd än är, saknar det förmåga att fatta den, liksom det inte heller kan fatta Gud, för han har själv sagt att vi är skapade till hans avbild och likhet. […] Vi tänker oss alltså att denna borg som sagt rymmer många boningar, några högst upp, andra i bottenvåningen, andra på sidorna. Och mitt i centrum ligger den förnämsta, där de mycket hemliga mötena mellan Gud och själen äger rum.” (Ur Första boningen, första kapitlet)

Endast Gud är Nog
Endast Gud är Nog

Endast Gud är nog

Teresa av Jesus

En av bokens trettio texter: “Låt oss nu göra klart för oss att vi inom oss har ett slott av oerhört värde, helt och hållet av guld och ädla stenar, med ett ord ett slott värdigt en sådan Herre. Betänk nu att det delvis beror på er medverkan om denna byggnad är vad den bör vara – och det är verkligen sant, ty det finns ingen byggnad som kan tävla i skönhet med en själ som är ren och full av dygder. Och ju större dessa dygder är, desto mer lyser stenarna. Tänk också på att i detta slott bor den store Konung som har värdigats bli er Fader och som sitter på en tron av oskattbart värde – ert hjärta. Hur underbart är det inte att han vars storhet kunde fylla tusen världar, ja, oändligt många flera, vill stänga in sig i en sådan liten bostad! Eftersom han är Herren, är han i sanning fullkomligt fri, och eftersom han älskar oss, rättar han sig efter våra mått.” (Ur Fullkomlighetens väg)

Fullkomlighetens Väg
Fullkomlighetens Väg

Fullkomlighetens väg

Teresa av Jesus

Vi är alltid på väg. Hela vårt liv går ut på att söka något bättre och djupare. Teresa av Avila ger oss här en “vägens spiritualitet”, en moderlig och systerlig vägledning för vårt sökande. Hon hjälper oss att inrikta oss allt mera på Guds egen fullhet. Det är bara han som kan mätta vår andliga längtan. Som en kär vän vill Teresa gå med oss på livets väg och lotsa oss förbi alla faror, så att vi når fram till målet. Vi är skapade för den fullkomliga kärleken, för heligheten. Bara det bästa är gott nog för oss!

Klosterstiftelserna
Klosterstiftelserna

Klosterstiftelserna

Teresa av Jesus

Ur Anders Arborelius förord: “När man läser Klosterstiftelserna kommer man nästan osökt att tänka på ett annat av den spanska litteraturens mästerverk, Don Quixote. Teresa och Don Quixote är ständigt på resande fot i guldålderns Spanien, men deras resa har både sitt ursprung, sin begynnelse och sitt mål i en högre värld. Båda kämpar för en hög princip och ett stort ideal i en ofta oförstående och avvisande miljö, som de i sin tur genomskådar och skildrar på det mest realistiska och burleska sätt. Båda ser livet i all dess tragik, samtidigt som de sprudlar av humor. Båda förkroppsligar det dåtida Spanien, men på samma gång något som är evigt och universellt i människan: hennes outsläckliga längtan efter att få leva och dö för ett högre syfte, för Någon som är större än hon själv.”

Andlig Sång A
Andlig Sång A

Andlig sång

Johannes av Korset

Ur Kieran Kavanaughs företal: “Även om man medger att Johannes av Korset beskriver sina levande mystiska erfarenheter i poetiska bilder och symboler, så kan man ställa sig frågan ifall dessa bilder är verkligt originella. Det kan knappast förnekas att det i Andlig Sång likaväl som i hans övriga diktverk finns rikligt med drag som är representativa för den kastilianska poesins tradition. Men mer än något annat verk så var det Höga Visans inspirerade text som tjänade som källa. Det var den som gav temat för dikten och den pastorala atmosfären.”

Andlig Sång B
Andlig Sång B

Andlig sång B

Johannes av Korset

Andlig sång är Johannes av Korsets vackraste verk. Den är en sammanfattning av den lära vi finner i hans andra böcker. Det som där behandlas mer abstrakt och teoretiskt tar här konkret gestalt i bruden som berörd av kärlekens gnista kastar sig ut i ett gudomligt äventyr för att söka den Älskade, Brudgummen. Andlig sång är en kommentar till Johannes av Korsets fyrtio strofer långa dikt som till stor del blev till i Toledos fängelseskrubb 1578. Dikten kan kallas Johannes av Korsets Höga visa, kärlekssången mellan bruden och Brudgummen, Kristus. I de olika stroferna belyses det andliga livets alla aspekter. Här förenas poesi, spiritualitet och teologi i en harmonisk enhet. Johannes av Korset skrev en första kommentar till dikten, kallad Cantico A (den utkom år 1977 ut i svensk översättning på Karmeliternas förlag). Senare utökade och fördjupade Johannes sitt verk. Resultatet av denna nya redigering kalla Cantico B (Andlig Sång B). Det är denna senare och fullständiga version som här utges. Wilfrid Stinissen har skrivit en kommentar till B-utgåvan. Hans bok bär titeln “Låt oss ses i din skönhet” och är utgiven av Artos. Andlig Sång B och Wilfrid Stinissens kommentar bör läsas tillsammans. (Från baksidestexten.)

Bestigningen av Berget Karmel
Bestigningen av Berget Karmel

Bestigningen av berget Karmel

Johannes av Korset

“Bestigningen av berget Karmel och Själens dunkla natt bildar en enhet. Bestigningen talar om det som människan gör. Själens dunkla natt beskriver samma väg, men vad Gud gör med människan. Bestigningen handlar om människans ansträngning. Dunkla natten talar om hennes passivitet. Bestigningen svarar på frågan: vad måste jag göra? och Själens dunkla natt: vad måste jag låta Gud göra? Det centrala i Johannes av Korsets lära är att Gud alltid är närvarande, alltid utgångspunkt, alltid centrum, alltid mål. Ständigt återkommer de kända orden “i jämförelse med Gud”. Radikaliteten i hans askes har sin grund i hans ovillkorliga behov att “jämföra”. Men samtidig gör detta hans askes enkel och självklar. Den radikala askesen är inte hård, eftersom den inte innebär att man ger avkall på något, utan istället väljer något bättre. Man föredrar ständigt det bästa.” Ur Wilfrid Stinissens introduktion.

Levande Kärlekslåga
Levande Kärlekslåga

Levande kärlekslåga & Mindre skrifter

Johannes av Korset

“Man bör veta att innan denna gudomliga kärlekseld tränger in och förenar sig med själens substans genom en fullständig och fulländad luttring och renhet, så tillfogar denna låga, som är den Helige Ande, själen sår i det att den förstör och förtär alla brister i hennes dåliga vanor. Detta är den Helige Andes verkan, genom vilken han bereder själen för den gudomliga föreningen och kärleks förvandlingen i Gud. Det är nämligen – och det måste man också veta – en och samma kärlekseld; den som senare förenar sig med och förhärligar själen är densamma som tidigare ansatte och renade henne”. (Ur kommentaren till första strofen).

Själens Dunkla Natt
Själens Dunkla Natt

Själens dunkla natt

Johannes av Korset

Lidande, hopplöshet, livsleda, Guds frånvaro… Mörkret kan ofta tyckas ogenomträngligt, men just då kan ”en stråle av gudomligt mörker” bryta igenom. I själens dunkla natt är Gud också närvarande, men på ett annat sätt n vi väntat oss. Gud har aldrig förklarat meningen med lidandet för oss, utan tagit det på sig och delat det med oss. Alltsedan dess kan natten, korset, det svarta och obegripliga, befria oss på djupet och visa oss ett nytt sätt att be och leva. Efter natten kommer alltid dagen, ja, när det är som mörkast, är också gryningen som närmast. 

Ord av Ljus och Kärlek
Ord av Ljus och Kärlek

Ord av ljus och kärlek

Johannes av Korset

Ord av ljus och kärlek utgörs dels av maximer, avsedda att ge stöd och vägledning åt enskilda ordensbröder och nunnor som begärt Johannes av Korsets råd, dels av utdrag ur hans predikningar och föreläsningar. “Ord av ljus och kärlek” utgör även en del av volymen “Levande kärlekslåga och Mindre skrifter” men kompletterade med några andra texter, illustrerade med foton.

Min väg är förtröstan och kärlek
Min väg är förtröstan och kärlek

Min väg är förtröstan och kärlek

Thérèse av Jesusbarnet

Ur Wilfrid Stinissens förord: “Thérèse brinner verkligen av Guds kärlek! Och ännu 100 år efter sin död upphör inte denna unga flicka att hänföra otaliga med sina skrifter och väcka dem till et liv i förtröstan och kärlek. Thérèse har fått en djup insikt i att svaghet inte är något som skall övervinnas. I vår tid har psykologin lärt oss mer om vikten av att vi försonas med vår egen otillräcklighet, att vi vågar visa oss sårbara. Därför har Thérèse ett tidlöst budskap till oss alla. I detta urval av Thérèses brev kan vi även ana något av hennes finurliga humor och ungdomliga frimodighet, samtidigt som vi undervisas och inspireras att gå en väg i gränslös förtröstan och kärlek.”

Sista samtal
Sista samtal

Sista samtal

Thérèse av Jesusbarnet

“Har vi läst Självbiografiska skrifter kan vi inte låta bli att ge Therese chansen att tala till punkt genom att lyssna till ord från hennes sista månader. Vem kan säga nej när ett helgon erbjuder oss ett sista samtal? “När dessa tankar skrivs ner, är hon helt nära döden… men den har ingen dyster skepnad i hennes ögon. Att dö är att koma hem till Gud… Thérèse låter oss se vad vi har kvar när all mänsklig tröst är borta. Tron på det Eviga håller henne upp, när hälsa och liv börjar ebbat ut. Överlåtelsen åt kärleken är hennes yttersta hållpunkt” Koen De Meester OCD.

Självbiografiska skrifter
Självbiografiska Skrifter

Självbiografiska skrifter

Thérèse av Jesusbarnet

“Det problem som Thérèse sedan sin barndom konfronterades med är helighetens problem: Hur skall vi kunna förverkliga Kristi bud: ‘Var fullkomliga så som er himmelske Fader är fullkomlig’? Lösningen söker Thérèse ingalunda i mänskliga prestationer. Det är just tvärtom, det som är väsentligt är att inse att man inte är någonting och att Gud har initiativet. Enda problemet är att göra sig så liten som möjligt. Gör man sig liten, kan man bli buren av den stora Örnens vingar och nå de största höjder. Eller, med en annan jämförelse: man låter sig bäras som ett barn i Kristi armar.” (Ur förordet av Jean Dureau O.P.)

Andliga Skrifter
Andliga Skrifter

Andliga skrifter

Elisabeth av Treenigheten

Utdrag ur brev och reträttanteckningar där Elisabeth tar oss med in i en tystnad full av tillbedjan och lovprisning av Guds härlighet. Hon leder oss med träffsäker hand till alltings källa och mål: Treenigheten.

Edith Stein - Biografi texter
Edith Stein – Biografi texter

Edith Stein

Anders Arborelius OCD

Anders Arborelius initierade biografi om den judiska filosofen som blev karmelitisk mystiker och martyr. Dessutom översättningar av några av hennes andliga texter.

Att Leva i Guds Närvaro
Att Leva i Guds Närvaro

Att leva i Guds närvaro

Broder Lorens av Uppståndelsen

“Broder Lorens kan hjälpa oss att finna vägen tillbaka till enheten, både enheten mellan olika kristna samfund och grupper och enheten mellan Gud och oss människor. Hans lösenord Guds närvaro är befriande enkelt. Det kristna livet är till sitt väsen lika enkelt och enhetligt. Komplikationerna är det vi som står för, men Gud står för enkelheten. Han är där, överallt och alltid; problemet är bara att vi ofta är någon annanstans. Också vår broder fick kämpa som vi för att vara trogen sin föresats att leva i Guds närvaro. Men eftersom han var trofast, fick han verkligen erfara Guds trohet: att Gud alltid var där. Sen spelade det inte så stor roll vad han själv gjorde: om han arbeta i köket eller satt inför tabernaklet.” (Ur Anders Arborelius OCD inledning.)


Barnhäften

Barnhäften om Karmels helgon och om bönen. Författade och illustrerade av en Karmelitnunna.
Bönens hemlighet

Bönens hemlighet

Elisabeth av Treenigheten

Elisabeth av Treenigheten

Gud till bästa vän

Gud till bästa vän

Gud är oändlig glädje

Gud är oändlig glädje

Johannes av Korset

Johannes av Korset

Kalla mig lilla Thérèse

Kalla mig lilla Thérèse


Övriga böcker

Guds Vagabond
Guds Vagabond

Teresa av Avila: Guds vagabond

Tomás Álvarez OCD

“Denna rastlösa, kringflackande kvinna, olydig och halsstarrig, som under fromhetens täckmantel.. driver omkring utanför klaususuren… Det var den påvliga nuntien Felipe Segas omdöme om Teresa, nunnan från Avila. Hade han anat att denna ´kringflackande´ och ´halsstarriga´ varelse skulle komma att bli Katolska kyrkans första kvinnliga kyrkolärare, hade han nog bitit sig i tungan. Teresa själv skrattade! Författaren till denna bok, den spanske karmeliten Tomás Álvarez, målar upp en annan bild av den stora mystikern och ordensgrundaren Teresa av Avila (1515-1582) och ger oss en överskådlig inblick i hennes verk och skrifter. Den kortfattade och sakkunniga framställningen ger mersmak efter att lära känna denna varma, sympatiska och heliga kvinna än mera genom att läsa hennes egna skrifter, varav de viktigaste finns i svensk översättning.

Allt och Intet
Allt och Intet

Allt och intet

Anders Arborelius OCD

Johannes av Korset (1542-1591) är en spansk karmelit, mystiker, författare och kyrkolärare. Han är också känd som poet. Tillsammans med Teresa av Avila reformerade han karmelitorden. Flera av hans dikter finns översatta till svenska av Hjalmar Gullberg. Det bästa sättet att lära känna och förstå denna radikala mystikers väg och verk, är att möta honom i hans personliga livshistoria.

Blottställd och Fulländad
Blottställd och Fulländad

Blottställd och fulländad

Anders Arborelius OCD

En biografi om den franska mystikern Marie-Antoinette de Geuser (1889-1918) som visar hur Karmels mystik kan levas till fullo också utanför klostermurarna.

Den Brinnande Pilen
Den Brinnande Pilen

Den brinnande pilen – Karmels mystik genom tiderna

Red. av Anders Arborelius

En antologi kan vara både lättläst och ytterst krävande. Lättläst om man vill nosa lite på innehållet och då och då läsa några små stycken. Krävande om man vill tränga ner på djupet och se sammanhanget bakom de till synes vitt skiftande avsnitten. Denna antologi vill uppfylla båda dessa önskemål. Den vill ge alla dem som vill ha lite kännedom om Karmels andliga tradition men inte har mycket tid att läsa igenom långa skrifter vad de vill ha. Den vill också ge dem som vill foga samman bitarna till en helhet och finna den gemensamma nämnaren för Karmels mystik vad de söker. Red. av Anders Arborelius.

Trosmeditation
Trosmeditation

Trosmeditation

Anders Arborelius OCD

Livet kan förefalla oss hopplöst splittrat och osammanhängande, ända tills vi hittar den nyckel som öppnar porten till tillvarons innersta. Då upptäcker vi till vår häpnad och glädje ett fördolt sammanhang, en djup samstämmighet, ett inre samband, en underbar samklang. Även om tillvaron på ytan förblir densamma, i all dess tragik, dramatik och komik, är den ändå helt förändrad, förvandlad, ja, förhärligad. Denna vår nyckel är den kristna tron. Det är en gåva som ligger och väntar på var och en. Ingen behöver bli utestängd. Nyckeln är menad för alla. Den kan användas av alla.

Spiritualitet - Andligt liv
Spiritualitet Andligt Liv

Spiritualitet: andligt liv

Anders Arborelius OCD

I kristendomen är allt präglat av påsken och dess nya liv. Vårt kristna liv är genomlyst av påskens ljus. Efter Jesu uppståndelse har döden förlorat sitt strupgrepp om mänskligheten. Uppståndelsens liv är ingjutet i den nya mänsklighet – Kyrkan, Kristi brud – som fötts ur påskens och pingstens seger. Guds eviga, heliga liv, som den Helige Ande ingjuter i oss, är kärnan i vårt liv. Vårt andliga liv är inte så mycket vårt eget som Andens liv i oss, den Ande som ständigt formar om oss till en allt större Kristuslikhet, Fadern till ära. (Ur författarens förord)

Spiritualitet - Andlig teologi
Andlig Teologi

Spiritualitet: andlig teologi

Anders Arborelius OCD

Rundvandring med biskop Anders i den trädgård ”där Anden blomstrar”.

Riktlinjer för Mystisk Bön
Riktlinjer för Mystisk Bön

Riktlinjer för mystisk bön

Ruth Burrows OCD

Ur biskop B.C. Butlers förord: “Författaren själv klargör mycket snart att det enda hon är intresserad av är Jesus Kristus, och att ett uttryck som “det mystiska livet” inte betyder något annat för henne än Jesus och hans liv i oss. Hon hr tagit stora klassiker av andlig och “mystisk” litteratur till sin hjälp, men hon har i dem bara sökt vår Herre och det liv han lever i var och en av oss (inte bara i våra böner utan också i våra handlingar), såvida vi inte hindrar honom att komma in.”

Allt är bra när allt känns fel
Allt är bra när allt känns fel

Allt är bra när allt känns fel

John Chapman OSB

John Chapman OSB (1865-1933) var en engelsk benediktinmunk, från och med 1919 tillhörig Downside Abbey och under sina sista fyra år klostrets abbot. Han var en internationellt respekterad forskare i Nya testamentet och kyrkofäderna. Under sin levnad var Chapman en mycket eftertraktad andlig vägledare och en auktoritet vad gällde bön, det andliga livet och mystikens teologi. Att läsa John Chapmans brev är uppfriskande. Han är aldrig tråkig, aldrig sentimental eller svävande. Han går rakt på sak och är oerhört verklighetsnära, Med sin typiskt brittiska humor visar han att vi gör livet onödigt komplicerat. Men humorn tar inte bort allvaret. Kontemplativ bön förutsätter att man reservationslöst bejakar Guds vilja. Det här är inte direkt en bok för sökare, utan för vana kristna bedjare som börjar stöta på problem. För vad gör man när det så småningom blir allt svårare att fylla bönen med fromma bilder, ord och tankar? Får man lov att bara “vara” hos Gud – trots att det enda man har att bidra med är tankspriddhet och inte alls den kärleksfull uppmärksamhet som man skulle önska! 

Klädd i Barmhärtighet
Klädd i Barmhärtighet

Klädd i barmhärtighet

Lucie Christine

Har man tid att vara mystiker när man är gift och fembarnsmor? En fransk mystiker skriver dagbok och förklarar hur det går ihop.

De Första Munkarnas Bok
De Första Munkarnas Bok

De första munkarnas bok

Karmels helgon

“Boken, en allegorisk utläggning av profeten Elias liv, hör till karmelitorden äldsta tradition och har utövat ett djupt inflytande på många generationer av karmeliter. Man finner i den en autentisk beskrivning av karmeliternas spiritualitet och levnadssätt. Boken vittnar om att Orden från början betraktat kallet till det mystiska livet som ett av sina grunddrag. Ett tydligt exempel härpå finner vi i andra kapitlet: Detta liv har ett tvåfaldigt mål. Det ena kan vi, med hjälp av Guds nåd, uppnå genom egen ansträngning och dygdernas utövande. Det består i att vi erbjuder Gud ett rent och heligt hjärta, fritt från varje slags synd. Eremitlivets andra mål är något som endast kan komma oss till del som en ren gåva från Gud. Det består i att vi, inte först efter vår död utan redan i detta dödliga liv, i vårt hjärta får smaka något av Guds närvaros kraft och den himmelska härlighetens sällhet.”

Maria i Bibeln- i vårt Liv
Livet är min Vän

Livet är min vän

En Karmelitnunna

Texterna i den här boken är skrivna av en “nutidsmänniska” och skildrar den vänskapsrelation till Gud som vi är skapade för och som är central i Karmels liv. Boken är rikt illustrerad.

Maria – Karmels skönhet
Maria – Karmels skönhet

Maria – Karmels skönhet

Red. av en Karmelitnunna

“Vi behöver Marias moderliga hjälp och beskydd för att komma Jesus närmare och få leva i ständig förening med honom. Maria inbjuder oss att under hennes beskydd leva i en ständig kärleksförening med hennes Son. Vi får dela hennes djupa och unika relation till honom. Hon öppnar sitt hjärta för oss och låter oss älska Jesus i gemenskap med henne. Vid varje hjärtslag kan vi tillsammans med Maria ta emot Jesu kärlek och förvandlas av den.”

Mariam: En Biografi
Mariam: En Biografi

Mariam

En Karmelitnunna

En biografi om Maria av den Korsfäste Jesus.  Hon var helt obildad, men hade samtidigt en sällsynt urskillningsförmåga och kunde förutsäga händelser i framtiden. Hon var och förblev leksyster, men stiftade ändå ett par kloster, bland andra klostret i Betlehem där hon också dog. Hon levde ett ytterst fördolt liv inom klostrets klausur, men utövade samtidigt stort inflytande på sin omgivning genom sina karismatiska gåvor. Maria av den Korsfäste Jesus har hittills varit relativt okänd i Sverige. Tack vare denna biografi kan man äntligen stifta bekantskap me denna lilla charmfulla syster, som än en gång visar, men på ett helt annat sätt än Jungfru Maria, hur Gud kan göra stora ting i en ringa tjänarinna.”

Sången på Schavotten
Sången på Schavotten

Sången på schavotten

En Karmelitnunna

Många är de som under årens lopp tumlat ut ur teater- eller operasalonger, förstummade och gripna av slutscenen i Georges Bernanos “Karmelitsystrarna, förvandlad till opera av Francis Poulenc. Bernanos är en av de författare som sysslat med ångestmotivet och det är just detta motiv som framträder så tydligt i hans framställning av karmelitsystrarna från Compiègne och deras öde i 1700-talets revolutionära Frankrike. Som alla konstnärer har också Bernanos – och före honom den tyska författarinnan Gertrud von Le Fort i Die Letzte am Schafott – tagit sig vissa friheter i tolkningen och gestaltandet av sitt tema. Fascinerande tolkning visserligen, men än mer fascinerande är verkligheten. Denna skrift vill vaska fram de autentiska karmelitnunnorna från Compiègne ur den litterära fantasins sand.

In Laudem Gloriae (CD)
In Laudem Gloriae (CD)

In Laudem Gloriae (CD)

Karmelitnunnorna i Glumslöv

Sånger och texter ur Karmelitordens tradition.
Lyssa på CD:n på Spotify: Musik Från Karmel
Lyssna på CD:n på Rita Radio Sverige: Musik Från Karmel

På Detta Berg
På Detta Berg

På detta berg

Sr. Mary of St. Joseph OCD

Det kan komma som en överraskning att höra att ingen av de två erkända auktoriteterna på bönens område, Teresa av Jesus och Johannes av Korset, förespråkar någon särskild bönemetod. Man kan snarare säga att de går till själva kärnan av vad bön egentligen handlar om: människans blottställande av sig själv inför den självutlämnande Gudens realitet. De visar på några grundläggande förutsättningar i vårt levnadssätt för att ett äkta möte med Gud skall kunna äga rum, och de kartlägger hur vägen gåt mot ett allt djupare gudsförhållande och den slutliga föreningen. Sr Mary of St. Joseph ger här en personlig och rik introduktion till Karmels tradition av inre bön och kontemplation. Hon är sedan många år karmelitnunna i London.

Gud Berör och Förvandlar
Gud Berör och Förvandlar

Gud berör och förvandlar

Iain Matthew OCD

Johannes av Korset vänder sig till människor som känner sig oförmögna till förändring. Vi kan i våra liv ha anat en kallelse till frihet, till helhet, till mer än vad vi är nu. Johannes uppfattade detta som en kallelse till att sträcka sig ut mot Gud. Men inom oss kan en outtalad rädsla göra förändringen omöjlig. Det är vår rädsla för att inte finna något om vi sträcker oss ut. Den fråga som anmäler sig lyder: Om jag ger mig själv, kommer Gud då att fylla mitt liv? Hela vår varelse tvekar naturligtvis att säga “ja” till en enkelriktad väg som kanske slutar mitt ute i ödemarken. Det är den undergrävande rädslan, och även om vi inte väljer en annan väg, kanske vi heller aldrig helhjärtat väljer denna enkelriktade. Iain Matthew är sedan 1978 oskodd karmelit inom den anglo-iriska ortsprovinsen. Han är en uppskattad reträttledare och skribent, och hans bok om Johannes av Korset, där inte heller den brittiska humorn saknas, har översatts till en rad språk.

Din närvaro är min glädje
Din närvaro är min glädje

Din närvaro är min glädje

Koen de Meester

“Att Elisabeth av Treenighetens budskap är aktuellt i vår tid kan ingen bestrida”, skriver karmeliten Wilfrid Stinissen på denna boks baksida. Den flamländske karmeliten Koen De Meester presenterar den viljestarka officersdottern från Dijon, Frankrike. Den ursinniga lilla rackarungen på bokens första sidor blir den levande Gudens glödande profet, tills hon, på bokens sista sidor, stilla går till Ljuset, Kärleken och Livet. Dit vill hon dra även oss.

Med Tomma Händer
Med Tomma Händer

Med tomma händer

Koen de Meester

En lättläst skildring av Thérèse av Jesusbarnets geniala upptäckt av evangeliets lilla väg. Kan med fördel läsas som komplement till Thérèses egen självbiografi.

De Svagas Styrka
De Svagas Styrka

De svagas styrka

Johannes Paulus II & Wilfrid Stinissen

För vår tid som är så angelägen om att allt skall gå fort, bör Thérèses katapultartade andliga utveckling vara av intresse att studera närmare. Boken består av två delar. Del 1. Johannes Paulus II, Den gudomliga kärlekens kunskap. Del 2. Wilfrid Stinissen, Om Thérèses andliga utveckling.

Bikten- Förlåtelsens Sakrament
Bikten- Förlåtelsens Sakrament

Bikten

Wilfrid Stinissen OCD

Ett litet häfte om en stor sak! Om det vi allra innerst längtar efter, men kanske inte vågar tala om: någon som förstår, förlåter, helar, ger nya chanser. Bikten – en Faders öppna famn.

Bröd som Bryts
Bröd som Bryts

Bröd som bryts

Wilfrid Stinissen OCD

Eukaristin är kyrkans mitt, hennes dyrbaraste skatt. Kyrkan är uppbyggd utifrån och kring eukaristin. Ja, eukaristin konstituerar kyrkan. I denna bok betraktas eukaristin inte enbart som det sakrament som förverkligar enheten mellan Kristus och de troende. Författaren visar också hur eukaristin är den grundläggande normen för vårt handlande. Att bli ett med den offrade Herren har nödvändigtvis följder. Eukaristins mystik leder till en eukaristisk etik.

Göm dig vid bäcken Kerit
Göm dig vid bäcken Kerit

Göm dig vid bäcken Kerit

Wilfrid Stinissen OCD

Göm dig vid bäcken Kerit, i kärleken, säger Gud till profeten Elia, och därmed till varje karmelit, i Första Kungaboken 17. I den stora karmelitiska traditionen och med hjälp av dess helgon och mystiker får vi här konkret vägledning för hur vi, inom eller utanför klostermurarna, kan använda vår vardag så att den leder fram till mötet med Gud.

Kristus är ditt Liv
Kristus är ditt Liv

Kristus är ditt liv

Guido Stinissen OCD

Kristus är inte i första hand din morallära eller ens din teologi, utan ditt liv. Vad det hela kommer an på är att leva vårt kristna liv, inte som en ideologi utan som en levande relation till Kristus … en relation som måste bearbetas, fostras och fördjupas. Guido Stinissen är belgisk karmelit.

Maria i Bibeln- i vårt Liv
Maria i Bibeln- i vårt Liv

Maria i Bibeln – I vårt liv

Wilfrid Stinissen OCD

“Kyrkan är inte en abstrakt kvinnlig gestalt. I Maria har hon blivit konkret. Ofta betraktas Maria enbart som en symbol för kyrkan på grund av vissa paralleller mellan dem båda. Men Maria är mer. Hon är, säger Andra Vatikankonciliet, “Kyrkans urtyp och mest framträdande förebild”. Visserligen är Maria en individuell mänsklig person och som sådan medlem i kyrkan. Men hon kan samtidigt sägas vara kyrkan själv, därför att hon är dess innersta kärna. Liksom det i människan finns en hemlig källa på djupet, där hon har direkt kontakt med himlen och där hon samtidigt är mest sig själv, så finns det också i kyrkan en kärna som är himmelsk och utan vilken hon skulle förlora sin stadga. Kyrkan är mer än Maria, men i Maria är kyrkan mest sig själv.” (Ur kapitel 12)

Natten är mitt ljus
Natten är mitt ljus

Natten är mitt ljus

Wilfrid Stinissen OCD

Den dunkla natten är en ofrånkomlig etapp på vägen till Gud. Var och en som tar sin tro på allvar måste genom natten. Johannes av Korset betraktas som expert på dunkla nätter. Han lär oss att mötet med Gud i ett förstaskede gör ont, därför att han är så annorlunda. Gud är salighet för vårt djupaste jag, men för vårt ego, vårt ytliga jag, utgör han ett hot. Och det är vårt ego som först konfronteras med Gud och… dör av det. Med Natten är mitt ljus, som här kommer i ny upplaga, önskade Wilfrid Stinissen (1927–2013) ge oss en så trogen bild som möjligt av Johannes av Korsets glada budskap om Guds närvaro och handlande i vårt mörker. Vägen till uppståndelsens fulla ljus går genom korsets mörker, genom öken och utblottelse. Samtidigt ger boken en överblick över helgonets hela lära. Natten är ju en väg, och en väg kan man inte förstå om man inte vet vart den leder.

När Natten Faller På
När Natten Faller På

När natten faller på

Wilfrid Stinissen OCD

Den inre bönens väg. “På vägen mot en enklare bön, är Johannes av Korset en pålitlig ledsagare. Man säger att han är bönens store förenklare, som hjälper oss vid övergången från meditation till kontemplation, den så kallade sinnenas natt. Han lär oss att vara mindre pratsamma i bönen, mindre verksamma. Och framför allt lär han oss att lämna “sinnenas” plan, den emotionella nivån, och att finna ett djupare skikt som han kallar “anden”. Där låter vi oss inte längre styras av våra känslor, som av naturen är nyckfulla och ombytliga. Övergången från sinnenas till andens nivå kalls “sinnenas natt”. I den ingår övergången från meditation till kontemplation. Meditationen är en aktiv bön där man begrundar trons mysterier, talar med Herren, ja, använder sina själskrafter. Kontemplationen är en tystare bön, där man blottställer sig inför Guds kärleksfulla blick och låter sig genomträngas av den. Orden ersätts här av tystnad och av lyssnande. Boken är en ny utgåva av Den inre bönens väg, men har kompletterats med ytterligare material.”
Ur författarens förord.

Rosenkransbönen
Rosenkransbönen

Rosenkransbönen

Wilfrid Stinissen OCD

”Genom Rosenkransen sätter sig de kristna i Marias skola för att låta sig ledas in i kontemplationen av skönheten i Kristi ansikte och i erfarenheten av hur djup hans kärlek är.”