Renovácia

karmelitánskeho kláštora v Glumslöv, Švédsko

V súčasnosti je nutne potrebná renovácia budovy
kláštora.

Renovácia strechy sa podarila vďaka
ekonomickej podpore mnohých štedrých darcov.
Množst vo však ešte stále nie je dokončené.

Kvôli zlej betónovej stavebnej konštrukcii zo 60
tych rokov je potrebné opraviť fasádu. V škárach
fasády bol zistený vysoký podiel jedovatých
látok PCB, ktoré je potrebné čo najskôr
asanovať.

Kaplnka sa bude renovovať a prestavovať.
Pristaví sa nové zdravotnícke krídlo pre staršie
sestry v komunite.

Vo vonkajšej časti kláštora sa vykoná úprava
WC pre ľahší prístup ľuďom s postihnutím.

Takto vyzerá kláštor dnes…

Takto dúfame, že bude vyzera ť po skon č en í
renov á cie…

Všetky dary sú vítané a prijímané s veľkou vďačnosťou.

V súčasnosti máme k dispozícii asi 75.000 Euro. Na dokončenie prestavby kláštora potrebujeme 3.000.000 Euro.

Peňažné dary pre kláštor môžete zaslať prostredníctvom bankového účtu

Adresa:

Samfundet Karmelitsystrarna OCD

Fortunavägen 55

SE-257 30 Rydebäck

Švédsko:

Bankové údaje:

SWEDBANK

Box 1273

251 12 Helsingborg

SWEDEN

IBAN: SE91 8000 0821 4994 3665 7648

BIC: SWEDSESS

Pre viac informácii navštívte web: www.karmel.se
Telefónne číslo: +46 42 22 11 42
E-mailová adresa: info@karmel.se

„Nech ťa nič neznepokojuje, nech ťa nič
neľaká. Všetko sa pomíňa, Boh sa
nemení. Trpezlivosť dosiahne všetko. Kto
má Boha, tomu nič nechýba.
Sám Boh stačí.”

Sv. Terézia z Avily

Kláštor sestier karmelitánok bol prvým oficiálne založeným kláštorom vo Švédsku od č ias reform á cie. Skupin a sestier z Belgicka prišla do Švédska v roku 1956. Kláštor bol postavený a požehnaný v roku 1963. Kláštor je zasvätený Božej milosrdnej l áske a svätej Terézii od dieťaťa Ježiša.