Jungfru Maria i Karmel

Vår Fru av Berget Karmels högtid- 16 juli

Festen ”Vår Fru av berget Karmel” firas till minne av att Jungfru Maria enligt traditionen överräckte det bruna skapularet till den engelske karmelitmunken Simon Stock söndagen den 16 juli 1251 (enligt vissa källor 1263) som tecken på hennes beskydd av Karmels orden. Skapular, av latinets scapulae ’axlar’, betecknade ursprungligen ett arbetsförkläde, men blev senare en symbol för ”Herrens ok”, som ordensfolk tog på sig.

Enligt en gammal legend skall Messias moder ha vördats på berget Karmel ända sedan profeten Elias tid. Legenden bygger på 1 Kung 18:44 och Jes 45:8, som används poetiskt i adventsliturgin. Sedan 1100-talet fanns eremiter på Karmel. Festen infördes mellan 1376 och 1386 till minne av påven Honorius III:s godkännande av ordensregeln 1226. Dagen är karmeliternas speciella högtidsdag.


Vår Fru av Berget Karmel

Vår Fru av Berget Karmels Regel, denna titel visar att vår heliga Orden är en mariansk Orden. Vår heliga Moder Teresa kallar sina kloster Jungfruns duvslag. Hon skriver i kapitel tre i Fullkomlighetens väg att hon inte har något annat mål än det att iaktta Vår Frus och Härskarinnas ursprungliga Regel med största möjliga fullkomlighet. När vår Heliga Moder Teresa skulle inta sitt ämbete som priorinna i Inkarnationsklostret i Avila, innan hon mottog systrarnas lydnadsakt, ställde hon den Heliga Jungfruns staty på priorinnans plats och lade nycklarna till klostret vid hennes fötter. Detta var utan tvivel en inspirerad gest och visar klart och tydligt vilken uppfattning hon hade om Karmel, nämligen Maris ställning i Orden, Karmelitordens totala tillhörighet till Maria och medlemmarnas sonliga och dotterliga relation till Jungfrun.

I vår heliga Orden vakar Maria över kommunitetens hela liv som en mor vakar över sitt hem. I Karmel är allt riktat till att ära Jungfru Maria, allt är där under hennes moderliga beskydd. Hon är Modern omgiven av sina barns tillgivenhet.

Vår Fru av Berget Karmels Orden är helt mariansk till sitt ursprung, i sin anda, i sina helgon, i sitt inre och yttre liv, genom hela sin historia. Orden är född i Jesus och Marias hemland, i det Heliga Landet. Eremiterna levde där i Berget Karmels grottor, på bergets sluttning, grupperade runt ett kapell som var vigt åt Jungfru Maria. Detta kapell var deras andliga och liturgiska livs centrum. I De första munkarnas bok står det att: ”bröderna samlades där varje dag för att be tidebönerna och riktade oavlåtligen sina böner, lovsånger och åkallan till Maria och hennes Son.” Det är därför de blev kallade ”Den Heliga Marias av Karmel eremiter”. Detta kapell som var invigt till Vår Fru vittnar om kulten och kärleken som de första karmeliterna hade för Guds Moder. Denna särskilda kult för den heliga Jungfrun hos eremiterna, är det en tradition som deras efterföljare har tagit emot och som är en förlängning av arvet från profeten Elia? Vi vet att denna stora profet har framburit ett offer till Gud på toppen av Berget och fick eld att falla från himlen för att besegra de falska profeterna. Efter offret såg han ett vitt moln stiga upp ur havet. Detta moln gav ett välgörande regn över den uttorkade slätten och kullarna. Detta har tolkats som att Profeten i detta ögonblick mottog uppenbarelsen om den kommande Jungfrumodern som skulle föda Frälsaren.

Det första framträdandet av Maria skedde alltså på Berget Karmel, där Orden föddes som är vigd åt Jungfrun och Modern.

Maria var föremålet för Elias tanke när han kontemplerade molnet som steg upp ur havet.”
-S:t Pius X

Orden har alltid ansetts vara vigd åt Guds Moder och sedan äldsta tid har Karmels barn kallats Den saliga Jungfru Maria av Berget Karmels bröder. Orden betraktar Maria som sin Moder, sin Drottning, sin Patron och ser henne som upphov till sin tillblivelse.


Karmels skapular

Senare när Orden var föremål för alla sorters av förföljelser som verkade få som följd att Orden skulle upplösas, grep Jungfru Maria in på nytt. Den helige Simon Stock, som var Ordens general, åkallade med stor förtröstan och ihärdighet hennes förbön genom den vackra bönen Flos Carmeli. Maria visade sig för honom och uppmanade honom att infinna sig hos Påven Innocentius IV, och försäkrade att han hos honom skulle uppnå en lösning på alla svårigheter. Hon gav ett säkert tecken på sitt moderliga beskydd. Detta var gåvan av Karmels Skapular.

Den som dör i denna klädnad ska undkomma den eviga elden.

Påvar genom tiderna har rekommenderat de troende att bära det heliga skapularet och undervisat om vilken nåd och vilka privilegier som kommer av detta.

Jungfru Maria har visat sig under årens lopp genom många ingripanden i Ordens historia och i våra helgons liv, och därmed bekräftat att hon verkligen är Karmels Moder och Beskyddarinna. Orden upphör inte att lovsjunga henne som Karmels Moder och Skönhet, Karmels Drottning och Smycke. Alla dessa titlar som man finner i de gamla karmelitiska litaniorna visar på den kärlek vi hyser för vår himmelska Moder. I Karmels liv visar allt på denna vilja att leva helt i Marias tjänst, att tillhöra henne, att viga sig helt åt hennes förhärligande och att ge henne en fullkomlig vördnad. Det karmelitiska livet bör vara, genom sin kallelse och sin plats i Kyrkan, att visa Maria en fullkomlig vördnad. De som Gud kallar att tjäna honom i vår Orden bör veta att deras första och främsta uppgift är att med en särskild omsorg vörda den heliga Jungfrun Maria.

Maria är Jungfrun, den helt Obefläckade, och som sådan är hon förebilden för vårt kontemplativa liv, i vars bild vi ska formas. Hon är Modern som ger liv, som föder oss till livet, som leder vårt kontemplativa liv. Som moder underlättar hon vår vandring på kontemplationens vägar fram till den gudomliga kärleksföreningen.

Varför är Karmel så vackert? Det är därför att det är fullt av en Moders kärlek. Det är vår himmelska Moders kärlek som besjälar hela dess inre liv och ger det denna fullhet. Den karmelitiska kallelsen har en särskild skönhet och fullhet. Det är Marias fullhet. Hon är Karmels Skönhet och Drottning.


Att bära Karmels skapular
Skapularets brödraskap

Det började med de första karmeliterna på Berget Karmel i Israel på 1200-talet. De levde i förtrolig närhet till Jungfru Maria och ville efterlikna henne, och de bar hennes namn: ”Vår Fru av Berget Karmels Bröder”. Skapularet är en del av Karmels dräkt och ett symboliskt tecken på att man står under Marias beskydd och strävar efter att bli lik henne.

Karmelitorden har velat göra det möjligt för katoliker som önskar tillhöra Karmels stora familj att göra detta genom att motta och bära Ordens Skapular i karmeliternas anda. Den helige Påven Johannes Paulus II sade den 18 juni 1999: ”Jag bär ännu Skapularet precis som när jag mottog det av karmeliterna vid tio års ålder.”

Skapularet är en mini-uniform, med rötterna i Ordens tradition och godkänd av Kyrkan. Det är ett tecken på:

  • Att man vill stå under Vår Fru av Berget Karmels beskydd, och älska och vörda Guds Heliga Moder.
  •  Att man vill vara en del den karmelitiska ordensfamiljen.
  • Att man vill få del av de löften och privilegier som är knutet till bärandet Skapularet.
  • Att man särskilt ihågkommer den 16 juli, Skapularfesten, då Karmelitorden firar sin största högtid till Vår Fru av Berget Karmels ära.

Att iklädas en dräkt har djup symbolisk innebörd. Profeten Elia t ex kastade sin mantel över Elisha och gjorde honom därmed till sin lärjunge. Angående Skapularet lägger karmelitnunnan, den saliga Elisabeth av Treenigheten, följande ord i Jungfru Marias mun:

”Jag ikläder dig ett Skapular som underpant på mitt beskydd och min kärlek, och som ett tecken på det mysterium som skall äga rum i dig… Jag kommer för att ikläda dig Kristus.”

Devotionen till Karmels Skapular har sitt ursprung från en vision som den helige Simon Stock hade av Guds Moder då han var ordens generalprior i Ayelsford nära Rochester, England. Karmelitorden var då i stora svårigheter och han bad den heliga Jungfrun om hjälp. Den 16 juli1251 fick han en syn: Himladrottningen klädd i karmeliternas bruna dräkt lyfte fram skapularet åt honom och sade:

Detta din ordens Skapular är ett särskilt nådetecken som jag bett om för dig och Berget Karmels barn. Den som dör i denna klädnad skall inte lida den eviga elden. Det är ett tecken på frälsning, ett skydd i faror, en fridens underpant och en underpant på det eviga förbundet med mig.”

Senare 3 mars 1322 fick påven Johannes XXII en liknande uppenbarelse. Maria sade åt honom:

Den som troget och värdigt bär Skapularet och lever i kyskhet enligt sitt stånd skall jag befria från skärselden den första lördagen efter dödsfallet.”

Detta är det så kallade “Sabbatinska Privilegiet” eller “Lördagsprivilegiet”. Av denna anledning är devotionen till vår Fru av Karmel särskilt förknippad med hjälp för de avlidna och syndarnas omvändelse.

Praktiska upplysningar

Skapularet (av brunt ylletyg) påläggs endast en gång av en karmelitpater eller en av honom delegerad präst. Blir Skapularet slitet eller tappas bort, ersätts det bara med ett nytt. Detta Skapular av tyg kan utbytas mot en skapularmedalj, som på ena sidan bär en bild av den saliga Jungfrun Maria och på den andra sidan en bild av Jesu Hjärta. Medaljen skall välsignas av en präst.

Den som på detta sätt vill ansluta sig till Vår Frus stora ordensfamilj, kan hänvända sig till oss.