Okategoriserade

Karmels bruna skapular

Skapularets brödraskap

Det började med de första karmeliterna på Berget Karmel i Israel på 1200-talet. De levde i förtrolig närhet till Jungfru Maria och ville efterlikna henne, och de bar hennes namn: ”Vår Fru av Berget Karmels Bröder”. Skapularet är en del av Karmels dräkt och ett symboliskt tecken på att man står under Marias beskydd och strävar efter att bli lik henne.

Karmelitorden har velat göra det möjligt för katoliker som önskar tillhöra Karmels stora familj att göra detta genom att motta och bära Ordens Skapular i karmeliternas anda. Den salige Påven Johannes Paulus II sade den 18 juni 1999: ”Jag bär ännu Skapularet precis som när jag mottog det av karmeliterna vid tio års ålder.”

Skapularet är en mini-uniform, med rötterna i Ordens tradition och godkänd av Kyrkan. Det är ett tecken på:

-att man vill efterfölja Jesus i likhet med Maria, hon som var hans fullkomligaste lärjunge.

  • att man är öppen för Guds vilja, lyssnar uppmärksamt till hans Ord i Bibeln, ofta tar emot sakramenten, lever ett liv i bön och Guds närvaro, i solidaritet med våra medmänniskor.

  • att man är införd i Karmels familj och står i gemenskap med Karmels helgon, vilka man betraktar som bröder och systrar och vars föredöme man försöker följa.

  • att man tror och hoppas på ett möte med Gud i evigheten, med hjälp av Jungfru Marias förbön och beskydd.

  • att man särskilt ihågkommer den 16 juli, Skapularfesten, då Karmelitorden firar sin största högtid till Vår Fru av Berget Karmels ära.

Att iklädas en dräkt har djup symbolisk innebörd. Profeten Elia t ex kastade sin mantel över Elisha och gjorde honom därmed till sin lärjunge. Angående Skapularet lägger karmelitnunnan, den saliga Elisabeth av Treenigheten, följande ord i Jungfru Marias mun:

”Jag ikläder dig ett Skapular som underpant på mitt beskydd och min kärlek, och som ett tecken på det mysterium som skall äga rum i dig… Jag kommer för att ikläda dig Kristus.”

Devotionen till Karmels Skapular har sitt ursprung från en vision som den helige Simon Stock hade av Guds Moder då han var ordens generalprior i Ayelsford nära Rochester, England. Karmelitorden var då i stora svårigheter och han bad den heliga Jungfrun om hjälp. Den 16 juli1251 fick han en syn: Himladrottningen klädd i karmeliternas bruna dräkt lyfte fram skapularet åt honom och sade: “Detta din ordens Skapular är ett särskilt nådetecken som jag bett om för dig och Berget Karmels barn. Den som dör i denna klädnad skall inte lida den eviga elden. Det är ett tecken på frälsning, ett skydd i faror, en fridens underpant och en underpant på det eviga förbundet med mig.”

Senare 3 mars 1322 fick påven Johannes XXII en liknande uppenbarelse. Maria sade åt honom: ”Den som troget och värdigt bär Skapularet och lever i kyskhet enligt sitt stånd skall jag befria från skärselden den första lördagen efter dödsfallet.”

Detta är det så kallade “Sabbatinska Privilegiet” eller “Lördagsprivilegiet”. Av denna anledning är devotionen till vår Fru av Karmel särskilt förknippad med hjälp för de avlidna och syndarnas omvändelse.

Praktiska upplysningar

Skapularet (av brunt ylletyg) påläggs endast en gång av en karmelitpater eller en av honom delegerad präst. Blir Skapularet slitet eller tappas bort, ersätts det bara med ett nytt. Detta Skapular av tyg kan utbytas mot en skapularmedalj, som på ena sidan bär en bild av den saliga Jungfrun Maria och på den andra sidan en bild av Jesu Hjärta. Medaljen skall välsignas av en präst.

Den som på detta sätt vill ansluta sig till Vår Frus stora ordensfamilj, kan hänvända sig till oss.